Oficiálne stránky Slovenskej ichtyologickej spoločnosti
 


 


Slovenská ichtyologická spoločnosť (v latinskom preklade Societas ichthyologica slovaca), je dobrovoľným výberovým združením vedeckých, vedecko-pedagogických a odborných pracovníkov v oblasti teoretickej i aplikovanej ichtyológie.

Členstvo v Spoločnosti je individuálne a môže byť riadne, mimoriadne alebo čestné. Riadnym členom sa môže stať osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore ichtyológia, rybárstvo, zoológia, zootechnika, veterinárstvo, alebo príbuzných vedeckých disciplín, ktorý aktívne pracuje v oblasti teoretickej alebo aplikovanej ichtyológie, súhlasí s poslaním a úlohami Spoločnosti a chce sa zúčastňovať na ich plnení. Mimoriadnym členom sa môže stať pracovník, ktorý nespĺňa predpoklady riadneho člena, ale svojou činnosťou prispieva k plneniu programu Spoločnosti.

Prihlášku za člena musia odporučiť traja riadni členovia Spoločnosti. Nadobudnutie členstva sa datuje dňom schválenia prihlášky výborom Spoločnosti. Podmienkou je zaplatenie zápisného a členského príspevku na jeden rok.
 

Adresa:
Slovenská ichtyologická spoločnosť
Mlynská dolina B-1
842 15 Bratislava
e-mail: kovac @ fns.uniba.sk
 
 
 RYBOMIL - časopis Slovenskej ichtyologickej spoločnosti
 ISSN 1339-7338

 Vychádza dvakrát do roka na www.rybomil.sk
 Redakcia: Ilkovičova 6 Mlynská dolina B-1 842 15 Bratislava
 Hlavný redaktor: Karol Hensel (e-mail: hensel@fns.uniba.sk)
 Členovia redakčnej rady: Jaroslav Andreji (jaroslav.andreji@uniag.sk),
 Ján Kautman (jan.kautman@snm.sk),  Vladimír Kováč (kovac@fns.uniba.sk)
 

 
RYBOMIL 1 (1) 2014
 
RYBOMIL 1 (2) 2014
  RYBOMIL 2 (1) 2015
 
RYBOMIL 2 (2) 2015